Damian Patrowicz

Prezes Zarządu Spółki

Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu spółek europejskich: FON SE oraz Investment Friends Capital SE notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także Komplementariusza dla Spółek: Nova Gielda UÜ i Damar Patro UÜ oraz funkcję Członka Zarządu dla Spółki: Patro Invest OÜ. Ponadto Pan Damian pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Damf Inwestycje S.A., Iferia S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Spółki w których Pan Damian zasiada w organach nadzorujących lub zarządzających są pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce lub Finantsinspektsioon w Estonii. Pan Damian jest aktywnie związany z rynkiem finansowym oraz posiada duże doświadczenie z obszaru nieruchomości komercyjnych i udzielania wysokokwotowych pożyczek pieniężnych.

Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.