2 stycznia 2019
Rejestracja przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 02.01.2019r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji przeniesienia statutowej siedziby Emitenta do Estonii stosownie do postanowień Planu przeniesienia z dnia 24.04.2018r. opublikowanego raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 24.04.2018r., 35/2018 z dnia 04.07.2018r., 36/2018 z dnia 17.07.2018r. oraz 41/2018 z dnia 28.09.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 35/2018 z dnia 04.07.2018r. oraz uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.11.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 48/2018 z dnia 19.11.2018r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualną siedzibą Spółki jest Tallinn, Estonia. Adres siedziby Spółki to: Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia. Adres strony internetowej pozostaje bez zmian, e-mail: biuro@atlantis-sa.pl, http://www.atlantis-sa.pl/

Wobec powyższego Emitent również informuje, że adres do doręczeń Spółki to adres siedziby tj. Narva mnt 5, 10117, Tallinn, Estonia.

Jednocześnie wraz z rejestracją zmiany statutowej siedziby Spółki, właściwy rejestr prawa Estonii dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej wersji językowej.

Ponadto Emitent informuje, że złożył do Zarządu GPW S.A. wniosek o niezwłoczne zawieszenie obrotu akcjami Spółki co najmniej do dnia 10.01.2019r. celem przeprowadzenia niezbędnych procedur rejestracyjnych w zakresie zmiany kodu ISIN akcji spółki rejestrowanych w KDPW.

Załączniki:

19 grudnia 2018
Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że związku z trwającą procedurą przeniesienia statutowej siedziby Spółki oraz w nawiązaniu do uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19.11.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 19.12.2018r Pełnomocnik Emitenta złożył stosowną dokumentację w Kancelarii Notarialnej w Tallinnie , celem rejestracji spółki we właściwym rejestrze prawa Estonii _Ariregister_ a tym samym o rejestrację zmiany Statutu Spółki i statutowej siedziby Spółki. Emitent mając na uwadze złożoność procedury rejestracyjnej , z chwilą dokonania weryfikacji poprawności przedmiotowego wniosku rejestracyjnego, wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o zawieszenie notowań Emitenta na okres od 3 do 5 dni sesyjnych , niezbędnych do realizacji zmiany kodu ISIN akcji Emitenta.

Załączniki:

28 września 2018
Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 18.06.2018r oraz 35/2018 z dnia 4.07.2018r niniejszym informuje, że w dniu 28.09.2018r. Zarząd Spółki otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 13.09.2018r. wydane na wniosek Emitenta stanowiące zaświadczenie w trybie art. 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady _WE_ 2157/2001 z dnia 8 października 2001r.w sprawie statutu Spółki Europejskiej _SE_ _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ potwierdzające dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem statutowej siedziby do innego kraju Unii Europejskiej.

Emitent informuje, że wydanie zaświadczenia przez Polski Sąd umożliwia podjęcie przez Spółkę procedur rejestracyjnych w Estonii celem wpisania spółki do estońskiego rejestru spółek handlowych _Ariregister_. Wraz z zarejestrowaniem Spółki przez estoński odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego _Ariregister_ dojdzie do przeniesienia siedziby Spółki do Estonii. Wobec powyższego Emitent informuje, że w najbliższym czasie skieruje wniosek o rejestrację Spółki w Estonii. Emitent informuje również, że stosownie do harmonogramu przeniesienia statutowej siedziby Spółki stanowiącego załącznik do Planu Przeniesienia złożenie wniosku o rejestrację Spółki w estońskim rejestrze spółek handlowych jest ostatnim krokiem niezbędnym do przeniesienia siedziby Spółki do Estonii.

Załączniki:

24 kwietnia 2018
Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 23.04.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, orientacyjny harmonogram oraz proponowane brzmienie Statutu Spółki dostosowane do prawa Estonii. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady _WE_ NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_.

Zarząd Emitenta informuje, że procedura zmiany siedziby Spółki nie wpłynie na notowanie akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Załączniki:

23 kwietnia 2018
Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki

Zarząd ATLANTIS SE w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz postawienie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących punktów porządku obrad:

  • Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki,
  • Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,

Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 23 kwietnia 2018r. zawarł uzasadnienie wniosku oraz przekazał propozycję nowego brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany w dniu 23 kwietnia 2018r. wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz proponowaną treść Statutu Spółki, którego brzmienie ma być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego w wykonaniu wniosku akcjonariusza.

Zarząd ATLANTIS SE informuje, że w wykonaniu wniosku Akcjonariusza zamierza podjąć niezbędne działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności poprzedzających podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedziby Spółki wynikających z treści art. 8 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ oraz innych właściwych przepisów prawa, a ponadto Zarząd informuje, że zamierza podjąć działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia w którego porządku obrad znajdą się sprawy objęte wnioskiem akcjonariusza z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zarząd Emitenta będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji procedury poprzedzającej powzięcie uchwał w przedmiocie przeniesienia Siedziby Spółki w drodze odrębnych raportów bieżących oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki: