5 kwietnia 2017, 19:44Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2017

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.04.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad w sprawach:

j_ zmiany Statutu Spółki
k_ obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
l_ upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016;
f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;
h. powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;
i. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
j. zmiany Statutu Spółki;
k. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
l. upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 455 § 2 Zarząd spółki ATLANTIS S.A. w związku z wprowadzonym do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obniżeniem kapitału zakładowego podaje wskazany we wniosku akcjonariusza cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

“PATRO Invest Sp. z o.o. w Płocku, wskazuje, że celem obniżenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. jest przekazanie środków z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy ATLANTIS S.A. oraz przeznaczenie go na rozwój Spółki wobec niecelowości utrzymywania kapitału zakładowego na aktualnym wysokim poziomie.
Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia: Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 75.000.000zł _siedemdziesiąt pięć milionów złotych_ poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości 3,50 zł do wartości 0,50 zł każda.”

Akcjonariusz również we wniosku uzasadniając umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wskazał, że:
“Ponadto w związku z zamierzoną zmianą wartości nominalnej akcji Spółki koniecznym jest dostosowanie postanowień Statutu spółki w zakresie uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza PATRO Invest Sp. z o.o.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu