30 kwietnia 2019, 17:34Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd ATLANTIS SE _dalej “Spółka”_ informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 maja 2019 roku _dalej “Walne”_. Decyzja wynika z faktu, iż uchwały które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte na poprzednim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i skutecznie zarejestrowane. Jednocześnie nie wpłynęły żadne inne wnioski Akcjonariuszy o dodanie jakichkolwiek punktów do porządku obrad. W związku z tym planowane odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest bezprzedmiotowe.

Podstawa prawna:
Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 187 _6_The Management Board of ATLANTIS SE _the “Company”_ hereby informs that it cancelled the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 13/05/2019. The decision results from the fact that the resolutions that were to be discussed at the Extraordinary General Meeting were adopted at the previous Extraordinary General Meeting and effectively registered. At the same time, no other requests of the Shareholders were received to add any items to the agenda. Therefore, the planned holding of the Extraordinary General Meeting is pointless.

Legal basis:
Securities Market Act § 187 _6_

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI