19 stycznia 2021, 00:36Raporty okresowe

Raport półroczny P 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EURO
Sześć miesięcy zakończone
31 grudnia 2020
Sześć miesięcy zakończone
31 grudnia 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
35 1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 -171
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 249
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej
-107 8
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
-107 8
Aktywa razem * 8331 8483
Zobowiązania krótkoterminowe* 5 8
Kapitał zakładowy * 2750 2750
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 25000000 25000000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO)* 0,33 0,34

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI