22 lutego 2021, 18:34Raporty bieżące

Raport bieżący nr 9/2021

Zarząd Spółki ATLANTIS SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 28.01.2021 roku informuje, iż niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odbyło się ponieważ nie było wymaganego kworum, które dla spółek estońskich wynosi 50%. Główny Akcjonariusz Spółki Patro Invest OÜ na dzień record day NWZA tj. 15 luty 2021 roku posiadał 164 689 530 akcji Emitenta stanowiących 164 689 530 głosów w Spółce, odpowiadających 59,89% ogólnej liczbie głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym.

Podmiot Patro Invest OÜ nie mógł uczestniczyć w NWZA ze względu na zarejestrowanie akcji pod tymczasowym kodem ISIN w związku z emisją bonusową. Niniejszym Zarząd Spółki ATLANTIS SE zwołał kolejne NWZA na dzień 8.03.2021 w którym wszyscy akcjonariusze Spółki ATLANTIS SE będą mogli złożyć zapis do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia.

The Management Board of ATLANTIS SE, with reference to the current report No. 4/2021 of 28/01/2021 informs that this Extraordinary General Meeting of Shareholders did not take place because there was no required quorum, which for Estonian companies is 50%. The main shareholder of Patro Invest OÜ as at the record day of the Extraordinary General Meeting, i.e. 15/02/2021, held 164 689 530 shares of the Issuer, representing 164 689 530 votes in the Company, corresponding to 59,89% of the total number of votes in the Company and the same share in the share capital.

Patro Invest OÜ could not participate in the EGM due to the registration of shares under the temporary ISIN code in connection with the bonus issue. The Management Board of ATLANTIS SE hereby convened another EGM on 8/03/2021 in which all shareholders of ATLANTIS SE will be able to submit a subscription order to participate in the general meeting.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI