29 kwietnia 2021, 18:17Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 313
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 -44
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 38 -584
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -107 209
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -204
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -107 5
VII. Aktywa razem * 8 230 8 483
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe* 4 8
IX. Kapitał zakładowy * 30 250 2 750
X. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 275 000 000 25 000 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ * 0,03 0,34

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

*Wartość księgowa na jedną akcję _EURO_ zaokrąglona została do dwóch miejsc po przecinku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI