11 października 2021, 17:35Raporty okresowe

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku)

Wybrane dane finansowe ROK ROK
01.07.2020
30.06.2021
01.01.2019
30.06.2020
EUR EUR
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 76 617
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 345
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 51 – 2 800
Zysk (strata) netto 51 -2 800
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -114 164
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -52
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -114 112
Aktywa razem 8 438 8 483
Zobowiązania krótkoterminowe 1 783 8
Kapitał własny 6 655 8 475
Kapitał zakładowy 1 125 2 750
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 75 578 767 25 000 000
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w EURO) 0,00 -0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO) 0,59 0,34

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI