25 listopada 2021, 18:05Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 17
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 11
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -1 11
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 0 -1
V. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 -1
VI. Aktywa razem * 6 688 8 438
VII. Zobowiązania krótkoterminowe* 8 1 783
VIII. Kapitał zakładowy * 1 125 1 125
IX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 72 113 014 25 000 000
X. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,59 0,59

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI