22 lutego 2022, 17:54Raporty okresowe

Raport półroczny P 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EURO
Sześć miesięcy zakończone
31 grudnia 2021
Sześć miesięcy zakończone
31 grudnia 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
61 35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 22
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 22
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej
0 -107
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
0 -107
Aktywa razem * 6735 8438
Zobowiązania krótkoterminowe* 4 1738
Kapitał zakładowy * 1125 1125
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 68647260 25000000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO)* 0,60 0,59

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu