13 listopada 2023, 18:10Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny.
Niniejszy Dokument sporządzony został w trybie artykułu 1 ust. 5 lit. g_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12_.

With reference to the current report No. 2/2022 of January 7, 2022, the Management Board of the Company publishes a new updated Information Document.
This Document has been drawn up pursuant to Article 1 sec. 5 lit. g_ Regulation _EU_ 2017/1129 of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC of 2003/71/EC of June 14, 2017 _Journal of Laws UE.L No. 168, p. 12_.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu