5 stycznia 2024, 18:07Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku Zarząd Spółki Atlants SE publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny.
Przyczyną publikacji zaktualizowanego Dokumentu Informacyjnego jest dokonanie korekty treść fragmentu Dokumentu Informacyjnego na stronie 7 niniejszego dokumentu.
Treść przed korektą:
“Przesłankami emisji Akcji rozumianymi jako warunki formalne niezbędne do dojścia emisji do skutku są i_ było podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, ii_ pokrycie Akcji oraz iii_ rejestracja akcji we właściwym dla Spółki rejestrze _Ariregister_, które to warunki wszystkie zostały spełnione i opisane w niniejszym Dokumencie.
Przesłankami dokonania przydziału Akcji na rzecz akcjonariuszy Spółki, rozumianymi jako okoliczności uzasadniające przydział Akcji _emisja bonusowa_ _przesłanki przydziału_ są jak wyżej wskazano była dobra kondycja finansowa Spółki oraz chęć dystrybucji środków…”
Treść po korekcie:
Przesłankami emisji Akcji rozumianymi jako warunki formalne niezbędne do dojścia emisji do skutku i_ było podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, ii_ pokrycie Akcji oraz iii_ rejestracja akcji we właściwym dla Spółki rejestrze _Ariregister_, które to warunki wszystkie zostały spełnione i opisane w niniejszym Dokumencie.
Przesłankami dokonania przydziału Akcji na rzecz akcjonariuszy Spółki, rozumianymi jako okoliczności uzasadniające przydział Akcji _emisja bonusowa_ _przesłanki przydziału_ jak wyżej wskazano była dobra kondycja finansowa Spółki oraz chęć dystrybucji środków…”

Niniejszy Dokument sporządzony został w trybie artykułu 1 ust. 5 lit. g_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12_.

With reference to the current report No. 12/2023 of December 27, 2023, the Management Board of the Company publishes a new updated Information Document.
The reason for publishing the updated Information Document is to correct the content of the fragment of the Information Document on page 7 of this document.This Document has been drawn up pursuant to Article 1 sec. 5 lit. g_ Regulation _EU_ 2017/1129 of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC of 2003/71/EC of June 14, 2017 _Journal of Laws UE.L No. 168, p. 12_.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu