12 stycznia 2024, 17:55Raporty bieżące

Raport bieżący nr 2/2024

Zarząd Spółki Atlantis SE publikuje nowy zaktualizowany Dokument Informacyjny.

Emitent podjął decyzję o dokonaniu korekty treści poniższych fragmentów Dokumentu Informacyjnego:

na stronie 5, akapit 4 niniejszego dokumentu : Cena Emisyjna

Treść przed korektą:

“Akcje pokryte zostały kosztem premii emisyjnej _agio emisyjne_ w łącznej wysokości 32.444.000,00 EURO _słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące EURO 00/100_ na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 oraz kosztem pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości 181.000,00 EURO na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok, który podlegał audytowi, udostępnionym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie okresowym – raporcie rocznym, udostępnionym w systemie ESPI w dniu 11 października 2021 r.”

Po korekcie:

“Akcje pokryte zostały kosztem premii emisyjnej _agio emisyjne_ w łącznej wysokości 32.444.000,00 EURO _słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące EURO 00/100_ na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 oraz kosztem pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości 181.000,00 EURO _słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy EURO 00/100_ na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok, który podlegał audytowi, udostępnionym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie okresowym – raporcie rocznym, udostępnionym w systemie ESPI w dniu 11 października 2021 r.”

na stronie 7, akapit 3 niniejszego dokumentu : Charakter, Przesłanki i Cel Emisji

Treść przed korektą:

“Akcje pokryte zostały kosztem premii emisyjnej _agio emisyjne_ w łącznej wysokości 32.444.000,00 EURO _słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące EURO 00/100_ na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym 2020/2021 oraz kosztem pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości 181.000,00 EURO na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok.”

Po korekcie :

“Akcje pokryte zostały kosztem premii emisyjnej _agio emisyjne_ w łącznej wysokości 32.444.000,00 EURO _słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące EURO 00/100_ na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 oraz kosztem pozostałych kapitałów rezerwowych w wysokości 181.000,00 EURO _słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy EURO 00/100_ na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2020/2021 rok.

na stronie 7, akapit 5 niniejszego dokumentu : Charakter, Przesłanki i Cel Emisji

Treść przed korektą:
“Przesłankami emisji Akcji, rozumianymi jako okoliczności uzasadniającymi dokonanie emisji Akcji _emisja bonusowa_ _przesłanki emisji_ była dobra kondycja finansowa Spółki oraz chęć efektywnego rozdystrybuowania środków zgromadzonych premii emisyjnej _agio emisyjne_ w łącznej wysokości 32.444.000,00 EURO _słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące EURO 00/100_ oraz pozostałych kapitałach rezerwowych w wysokości 181.000,00 EURO.”

Po korekcie :

Przesłankami emisji Akcji, rozumianymi jako okoliczności uzasadniającymi dokonanie emisji Akcji _emisja bonusowa_ _przesłanki emisji_ była dobra kondycja finansowa Spółki oraz chęć efektywnego rozdystrybuowania środków zgromadzonych na premii emisyjnej _agio emisyjne_ w łącznej wysokości 32.444.000,00 EURO _słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące EURO 00/100_ oraz pozostałych kapitałach rezerwowych w wysokości 181.000,00 EURO _słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy EURO 00/100_.

na stronie 8, akapit 5 niniejszego dokumentu: Zasady Przydziału Akcji

Treść przed korektą:

“Akcje po przeprowadzeniu przez Spółkę stosownych procedur rejestracyjnych przed NASDAQ CSD oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zostaną zapisane na rachunkach uprawnionych podmiotów _akcjonariuszy Spółki_”.

“Po korekcie :

“Akcje po przeprowadzeniu przez Spółkę stosownych procedur rejestracyjnych przed NASDAQ CSD oraz przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zostały zapisane na rachunkach uprawnionych podmiotów _akcjonariuszy Spółki_”.

na stronie 12, akapit 4 niniejszego dokumentu : Podstawowe ryzyka

Treść przed korektą:

“Emitent wskazuje, że notowania akcji Spółki w okresie od dnia od 21 stycznia 2022 r. do dnia 15 marca 2022 r. oraz od 21 marca 2022 r. do 20 czerwca 2023 r. pozostawały zawieszone, w związku z prowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania, w związku z podejrzeniem Komisji w zakresie tego, że obrót akcjami Spółki jest dokonywany w okolicznościach, wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.”

Po korekcie:

“Emitent wskazuje, że notowania akcji Spółki w okresie od dnia od 21 stycznia 2022 r. do dnia 15 marca 2022 r. oraz od 21 marca 2022 r do 20 czerwca 2023 r. pozostawały zawieszone, w związku z prowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania, w związku z podejrzeniem Komisji w zakresie tego, że obrót akcjami Spółki był dokonywany w okolicznościach, wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.”Niniejszy Dokument sporządzony został w trybie artykułu 1 ust. 5 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12.

The Management Board of Atlantis SE publishes a new updated Information Document.

The Issuer decided to correct the content of fragments of the Information Document.

This Document has been drawn up pursuant to Article 1 sec. 5 lit. g_ Regulation _EU_ 2017/1129 of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC of 2003/71/EC of June 14, 2017 _Journal of Laws UE.L No. 168, p. 12_.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu