23 lutego 2024, 20:15Raporty bieżące

Raport bieżący nr 4/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania.
Zgodnie z wydrukiem centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 23.02.2024 r. oraz zgodnie ze statutem ATLANTIS SE _zwanej dalej “Spółką”_, Spółka została zarejestrowana w dniu 02.01.2019 r. w rejestrze Sądu Okręgowego Tartu, 10145, Estonia,pod nr 14633855 z kapitałem zakładowym 33.750.000 euro, podzielonym na 337.500.000 akcji bez wartości nominalnej.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu został ustalony na godzinę 23:59 dnia 16.02.2024 r. _dzień ustalenia listy_. Według księgi akcyjnej Spółki na dzień 23:59 dnia 16.02.2024 r., prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem ok. 49,64 % akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod rejestru PL0000081582, zwany dalej “KDPW”_, który posiada 167 531 000 akcji bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz 50,36 % akcji posiada Patro Invest OÜ na swoim koncie, kod rejestru estońskiego 14381342_ co odpowiada 169 969 000 akcji bez wartości nominalnej.
Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na zgromadzeniu stanowi załącznik do protokołu. Z zestawienia oraz z poprzedniego punktu wynika, że 169 969 000 _tj. 50,36%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
Odbycie walnego zgromadzenia Spółki podlega przepisowi § 296 Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub umowy spółki dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których naruszono tryb zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały.
W związku z powyższym posiedzenie posiadało kworum.

W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 23 February 2024, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE _hereinafter referred to as the “Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 33 750 000 euros, which is divided into 337 500 000 non par value shares.The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 16 Februrary 2024 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 16 February 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of ca 49,64 % of the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL0000081582, hereinafter the “KDPW”_, which holds 167 531 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 50,36 % of the shares of the Company is Patro Invest OÜ _Estonian registry code 14381342_, which holds 169 969 000 non par value shares/votes on its account.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes. This list and the previous section show that 169 969 000 _i.e. 50,36%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu