3 kwietnia 2024, 17:54Raporty bieżące

Raport bieżący nr 7/2024

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 3 kwietnia 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej “Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 14633855, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 33 750 000 euro, który dzieli się na 11 250 000 akcji bez wartości nominalnej. _Przed rejestracją zmian przez sąd rejestrowy 337 500 000 akcji_.
Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 27 marca 2024 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 27 marca 2024 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem 169 050 000 akcji Spółki jest Patro Invest OÜ _estoński kod rejestracyjny 14381342_, który posiada na swoim koncie 169 050 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej.
Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.
Dlatego zebranie ma kworum.
W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 3 April, 2024, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE _hereinafter referred to as the “Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 33 750 000 euros, which is divided into 11 250 000 non par value shares. _Before registration of changes by the registry court 337,500,000 shares_.
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 27 March, 2024 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of March 27, 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the owner of 169 050 000 of the Company’s shares, it is Patro Invest OÜ _Estonian registration code 14381342_, which holds in its account 169 050 000 shares/votes without par value.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.
Therefore, the meeting has a quorum.
Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu