10 czerwca 2024, 17:24Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2024

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 10.06.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.02.2024 roku.
W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktu 2.1 oraz punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:
2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 000 000 _jeden milion_ euro, maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 4 000 000 _cztery miliony_ euro.
2.4 Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 10 000 000 _dziesięć milionów_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 40 000 000 _ czterdzieści milionów_ akcji.
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki Atlantis wynosi 1 012 500 EURO a aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 10 125 000 .
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of Atlantis SE with its registered office in Tallinn informs that on 10/06/2024 the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 23/02/2024.
As a result of this, the current wording of point 2.1 and point 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:
2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 1 000 000 _one million_ euros and the maximum amount of share capital is 4 000 000 _foru million_ euros.
2.4. The minimum of the shares of the Company without nominal value is 10 000 000 _ten million_ sharesand the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 40 000 000 _forty million_ shares.

Share capital Atlantis SE is 1 012 500 EUR

The current number of shares issued by the Issuer is 10 125 000.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu